දරුවන් පිරිසක් බේරීමට ගිය ඉංජිනේරුවකු කැලිඩෝ වෙරළේදී මුහුදට බිළිවෙයි

කළුතර කැලිඩෝ වෙරළේ දී රළ පහරට ගසාගෙන යමින් සිටි කුඩා ළමුන් පිරිසක් බේරාගැනීමට උත්සාහ කළ සිවිල්…