චමත් පළිහපිටිය කැලිෆෝර්නියා ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාර තරඟයට

ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලැබූවකු වන ලොව සුප්‍රකට තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ ආයෝජකයකු වන චමත් පලිහපිටිය අමෙරිකාවේ කැලිෆෝර්නියා…