කැසට් පටයේ පියා ලෝකයෙන් සමු ගනී

කැසට් පට තාක්ෂණය ලෝකයට හඳුන්වා දුන් , ලෝ ඔටන්ස් මරණයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ 94 වන වියේදීයි.…