ලංකා මුහුදේ මිය ගිය කැස්බෑ මරණවලට හේතුව හෙළිවෙයි

මුහුදු ජලය මත තිබු තෙල් තට්ටු හේතුවෙන් හුස්ම ගැනීමට නොහැකි ව කැස්බෑවුන් මිය ගොස් ඇති බවට…