කැස්බෑ මළ සිරුරක් දෙහිවල මුහුදු වෙරළට

නෞකාවේ අනතුර සිදුවීමෙන් පසු පානදුර සිට වැල්ලවත්ත දක්වා වූ මුහුදුතීරයේ මියගිය කැස්බෑවන් 4 දෙනෙක් හමු වූ…