කැළණිතිස්ස යළි අක්‍රියයි / ඉන්ධන නෑ

ඉන්ධන නොමැති වීම හේතුවෙන් කැළණිතිස්ස බලාගාරය අක්‍රිය කර ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා. කෙසේ වෙතත්…