කිම් ජොන්-උන් ගේ දියණිය ගැන අප දන්නේ මොනවා ද?

උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන්-උන්ගේ දියණිය සතියක් තුළ දෙවන වරටත් ප්‍රසිද්ධියේ පෙනී සිට ඇති අතර, එය…