කිඹුලන් මුහුදට යාම නවතන්න බේරේ හා බොල්ගොඩ සීමාවන්ට දැල්

කොළඹ ආශ්‍රිත මුහුදු කලාපයට කිඹුලන් ගමන් කිරීම නතර කිරීම සඳහා බොල්ගොඩ ගඟ සහ බේරේ වැවේ ජලය…

කිඹුලන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න / කතරගමට එන බැතිමතුන්ට දැනුම්දීමක්

පවතින වැසි හේතුවෙන් කතරගම මැණික් ගඟේ ජලය වැඩි වී ඇත. මේ සමග මැණික් ගඟේ විවිධ වූ…