කොළඹ මුහුදේ කිඹුල්ලු ගැන ඇත්ත නැත්ත

පසුගිය ජනවාරි තෙවැනි දා දෙහිවල ආශ්‍රිත මුහුදේ දී විසිතුරු මසුන් ඇල්ලීමට ගිය කිමිදුම්කරුවෙකු ගැට කිඹුලෙකුට හසුවී…