දෙහිවල මුහුදේ දී බිල්ලක් ගත් කිඹුලා අද වැල්ලවත්ත ඇළ මාර්ගයේ ?

දෙහිවල මුහුදේදී කිමිදුම්කරුවෙකුගේ ජීවිතය බිලිගත් බවට සැකකරන කිඹුලා වැල්ලවත්ත ඇළ මාර්ගයේදී අද උදෑසන දක්නට ලැබුණු බව…

දෙහිවල මුහුදේ කිඹුලා අල්ලන්න මෙහෙයුමක් -Audio

දෙහිවල මුහුදේදී ඊයේ කිමිදුම් කරුවෙකු බිළිගත් කිඹුලා අල්ලා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව අමාත්‍ය සී…