කියුබාවේ කස්ත්‍රෝ යුගය අවසන්

මීට පෙර නිවේදනය කර තිබූ අයුරින් කියුබා කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකත්වයෙන් රාවුල් කැස්ත්‍රො ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. කැස්ත්‍රෝ…