රජය රට අර්බුධයකට දැම්මා / මන්ත්‍රී කිරිඇල්ල

‘වත්මන් රජය විශාල ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නේ . ජාත්‍යන්තරය සමග සාකච්ඡුා කර ණය වාරික ගෙවිමට කාලය ලබා…