වරායට ආ තොග හරවා යවනවා / කිරි පිටි සමාගම් අනතුරු අඟවයි

වරායේ ඇති කිරිපිටි කන්ටේනර් දොළහක් නිදහස් කර ගැනීමට නෙහැකිවීම නිසා කිරිපිටි ගෙන්වූ නැව් සමාගම්වලට රුපියල් ලක්ෂ…

කිරි පිටි, ගෘහස්ථ ගෑස්, තිරිඟු පිටි ගැන තීරණයක් නෑ

කිරි පිටි, ගෘහස්ථ ගෑස්, තිරිඟු පිටි හෝ සිමෙන්තිවල මිල වෙනස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ඊයේ (27) කැබිනට් මණ්ඩල…