අවුරුදු සමයේ කුකුළු මස් කිලෝවක මිල 800ක් පනින ලකුණු

සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සමය වන විට කුකුල් මස් කිලෝවක මිල 800 ඉක්මවා යා හැකි බව…