කුකුළා මුදලාලිගේ අලූත්ම ගේම

ඡන්දෙදි සරාලා මොනවා කරයිද දන්නේ නෑ –  මේ දවස්වල ?ට ?ට ඔයාලාගේ ගෙවල්වලට රිංගන කුකුළා මුදලාලිගේ…