මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවකු වන කුඩු අංජු ගේ දේපළ පවරාගැනේ

විදේශයක සිටිමින් මත්කුඩු ජාවාරම මෙහෙයවන පාතාල සාමාජිකයෙක් ලෙස සැලකෙන කුඩු අංජු, නැමැත්තාගේ දේපළ අද දින අපරාධ…