මිලියන 3ක් සහභාගීවූ කුම්භමේලා උත්සවයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් දහසක්

ඉන්දියාවේ කුම්භමේලා උත්සවයට පැමිණි හින්දු බැතිමතුන් සිය ගණනකට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව අනාවරණවී තිබෙනවා. ඉන්දීය…