චම්පික / රනිල් / වෙල්ගම නව සන්ධානයකට සූදානම් ?

නව දේශපාලන සන්ධානයක් ගොඩනැගීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ…