26 දෙනෙක් මිලියන 21 ක ජනතාවගේ අනාගතය විනාශ කරලා

පුද්ගලයන් 226 දෙනකු මිලියන 21ක ජනතාවගේ අනාගතය විනාශ කර ඇතැයි මෙරට හිටපු ටෙස්ට් නායකයකු වන කුමාර…