කුරුණෑගල මහ නගර සභාවට නව නගරාධිපතිවරයෙක්

කුරුණෑගල මහ නගර සභාව සඳහා නව නගරාධිපතිවරයෙක් තේරී පත් වී ඇත. ඒ, සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය…