කුරුඳු දුම්වැටියට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය නැහැ

ආයුර්වේද දුම්පානයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන කුරුඳු දුම්වැටියට ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මෙතෙක් ලබාදී නොමැති බව ආයුර්වේද කොමසාරිස්…