කුරුඳු දුම්වැටි නිසා ලංකාවේ දුම්කොළ පාලනයට WHO දෙන අරමුදල් අහිමි වීමේ අවදානමක්

කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ විසින් පසුගියදා සිදුකළ කුරුඳු දුම්වැටි ප්‍රවර්ධනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ පාලනය සඳහා…