කුරුඳු දුම්වැටිය පනත උල්ලංඝනය කරලා / නීතිමය පියවර ගැනීමට තීරණයක්

කුරුඳු දුම්වැටිය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනතේ අංක 37/1 වගන්තිය අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කිරීමක්…

ලංකාවේ කුරුඳු සිගරට්ටුවට ලංකාවෙන්ම ප්‍රහාරයක් / නිෂ්පාදනය නවතන්න නියෝග

ලංකාවේ හදන කුරුඳු සිගරැට් එක කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ? මෙරට දූම පානය කරන්නන් අතරේ නිතර අසන්නට ලැබෙන…