කපුවකුට අපහාස කළැයි දෙදෙනකු පැහැරගෙන ඇණ ගහලා

බලගොල්ල ප්‍රදේශයේ දේවාලයක කපුවකුට මුහුණු පොත හරහා අපහාස කළ බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනකු පැහැරගෙන…