උඩවලවේ කුරු අලියා අතුරුදන්?

දෙස් විදෙස් නොමද ආකර්ෂණයට ලක්වූ ලොවප්‍රකට ශ්‍රී ලංකාවේ කුරු අලියා අතුරුදන්ව ඇති බවට සැකයක් මතුව තිබේ.…