කුවේට් එයාර්වේස් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගුවන් ගමන් නවතයි

කුවේට් එයාර්වේස් සමාගම එළඹෙන සතියේ ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව ජාත්‍යන්තර…