විදේශිකයන්ට කුවේට් රාජ්‍යයට ඇතුලුවීමේ තහනම තවත් දිගු කරයි

කුවේට් රාජ්‍යයට පුරවැසියන් නොවන පුද්ගලයන් ඇතුලුවීම සීමා කරමින් පැනවූ නියෝගය තවදුරටත් දීර්ඝකර තිබෙනවා. අරාබි පුවත් සේවා…