ලංකාවේදී 99 යෙන් බේරුණූ ලෝකයේ දුර්ලභම ශාකය-Video

ලෝකයෙන් තුරන් වී ගිය බවට සැළකුණ ද පසුගියදා ලංකාවෙන් යළි සොයාගත් කෘඩියා සිලනිකා ශාකය එම ස්ථානයෙන්…