මිනිසුන්ගේ රැකියා කෘතිම බුද්ධිය මගින් පැහැර ගැනීමේ අවදානමක

කෘතිම බුද්ධීන් භාවිතය හේතුවෙන් ලොව පුරා රැකියා මිලියන 300 ක් පමණ අහිමිවීමේ  අවධානමක් මතුව ඇති බව…