කෘතීම ලේ අත්හදාබලයි

එක්සත් රාජධානිය, කෘතීමව නිපදවනු ලැබූ රුධිරය එරට පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් විසින් අත්හදාබලමින් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා…