රසායනික පොහොර ගේනවා / රසායනික පොහොර ගේන්නේ නෑ ?

වල් නාශක, කෘමි නාශක සහ දිලීර නාශක නැවත ආයනයන කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම අද (22) පෙරවරුවේ…