කෙරවලපිටියේ කොටස් විදේශයකට පැවරීම භයානකයි / දයාසිරි

කෙරවළපිටිය විදුලි බලාගාරයේ කොටස් විදෙස් සමාගමකට පැවරීම අතිශය භායනක තත්ත්වයක් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රී ලංකා නිදහස්…