තවත් කොරෝනා මරණ 20ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 20ක් වාර්තා වී ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. ඒ අනුව…

තවත් කොරෝනා මරණ 41ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 41ක් වාර්තා වී ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. ඒ අනුව…