කොරෝනා අවදානම මත සංක්‍රමණිකයන් මෙරටට ඇතුළුවීමේ අවදානමක්

පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අසල්වැසි ඉන්දියාව ඇතුළු ආසන්න රට වලින් සංක්‍රමණිකයින් මෙරටට ඇතුළු වීමේ…