මහනුවර නගරයට කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක්

මහනුවර නගරය ආශ්‍රිතව කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ණය ආධාරයක් ලබාදීමට ප්‍රංශය තීරණය කර තිබෙනවා,…

නුවරඑළිය කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අප්‍රේල් 23 ඇරඹෙයි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නගර රැසක් ආවරණය කරමින් දැවැන්ත කඩිනම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් අප්‍රේල් මස 23 වන දින…

නාමල් උයනට උඩින් කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක්

ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අගතැන් ගත් පුරාවිද්‍යාත්මක සහ පාරිසරික උරුමයක් වන ජාතික නාමල් උයන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පලාගල ප්‍රාදේශීය…

නුවරඑළිය නානු ඔය කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය කඩිනමින්

නානුඔය සිට නුවරඑළිය දක්වා කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියට අදාළ ඉදිරි කටයුතු කඩිනමින් සිදුකරන බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න…