කොටවෙහෙර දඹ රන් කරඬු සොරකම ගැන තොරතුරකට මුදල් තෑග්ගක්

රඹුක්කන දැලිවල ඓතිහාසික කොටවෙහෙර රජමහා විහාරස්ථානයේ දඹ රන් කරඬුව ඇතුළු කරඬු නවය සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරැදි…