කොටස් වෙළඳපල අදත් කොටඋඩ /ගනුදෙණු අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු අද පස්වරු 1.42 ට අත්හිටුවන ලදී. කොටස් වෙළෙඳපොළේ ප්‍රධාන මිල දර්ශකයක්…