දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව හුවමාරුවේ,අයකැමි 15කට කොරෝනා

දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ කොට්ටාව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ සේවයකළ මුදල් අයකැමිවරුන් 15දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත වී ඇති බවට…