අති පූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහ නාහිමි අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ උත්තරීතර මහා නායක අතිපුජ්‍ය අග්ගමහා පණ්ඩිත, මහොපාධ්‍යාය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහනාහිමි අපවත්…