විරෝධතාවයට එක් වූයේ උපන් නූපන් සියලූම දරුවන් වෙනුවෙන් / වියපත් අරගලකාරිය කියයි

කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනතට එරෙහි විරෝධතාවට තමා එක් වූයේ උපන් නූපන් සියලූම දුවා දරුවන් වෙනුවෙන්…