කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය සහ අමෙරිකානු විශ්වවිද්‍යාලයක් අතර ගිවිසුමක්

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය සහ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩියුක් විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සත් තැබීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ…