ජනාධිපති කොමිසම් සුදු අලි බවට පත් වූයේ කොහොමද?

රටක සිදු වන බරපතළ ගණයේ අපරාධ, දූෂණ, හෝ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට කොමිසම්…