2023 සිට උසස් පෙළට කොරියානු භාෂා විෂයත් එක්වෙයි

විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා කොරියානු ජනරජයේ නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වන යූ…