අදට කොරෝනා මරණ 6ක්/ සමස්තය 400 ඉක්මවයි

මෙරට තවත් කොරෝනා මරණ 6ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. එ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 403ක්…