ඊයේ දිනට තවත් කොරෝනා මරණ 38ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 38ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 1089ක් දක්වා…

මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 720 දක්වා ඉහළට

මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 720 දක්වා ඉහළ ගොස් තිඛෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 3ක්/ නව ආසාදිතයින් 322ක්

මෙරට තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත කොරෝන මරණ ගණන 537ක් දක්වා ඉහළගොස්…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 5ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 525ක් දක්වා…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 4ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 511ක්…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 5ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 507ක්…

අදට කොරෝනා මරණ 5ක්

අද දිනයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 7ක්

අද දිනට මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 7ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 5ක්

මෙරට තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 464ක් දක්වා…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 2ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 2ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 459ක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 6ක්/ සමස්තය 390 දක්වා ඉහළට

මෙරට තවත් කොරෝනා මරණ 06ක් වාර්තා වෙයි. ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 390ක් දක්වා ඉහළ…