දුප්පත් රටවලට දෙන්න අපටත් එන්නත් නෑ / WHO කියයි

කොවැක්ස් වැඩසටහන යටතේ දුප්පත් රටවලට ලබාදීමට තරම් ප්‍රමාණවත් එන්නත් තොග තමන් වෙත ලැබී නොමැති බව ලෝක…