එන්නත ලබාගත් සෞඛ්‍ය සේවිකාවකටත් කොරෝනා

කොවිඩ් එන්නත ලබාගත් ගනේමුල්ල ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය සේවිකාවකට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බව ප්‍රදේශය භාර මහජන…

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත

ඉන්දීය කොවිඩ් එන්නත මේ මාසය තුළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙනු ඇති බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා…