ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වුණ කොවිඩ් මර්දන කමිටුව ගත් විශේෂ තීරණ

සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුවල ලෝක තත්ත්වය සලකා එන්නත්කරණයට තුන්වන මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය නම් එය දැන්ම ඇණවුම් කරන ලෙස…