කොස්ගොඩ තාරක හා දිනිත් මෙලාන්ගේ මරණ ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ධර්මකිර්ති තාරක පෙරේරා හෙවත් ‘කොස්ගොඩ තාරක’ සහ නාඹුලගේ දිනිත් මෙලාන් හෙවත් ‘ඌරු ජුවා’ යන සැකකරුවන්ගේ මරණ…

ඌරුජුවා සහ කොස්ගොඩ තාරක ඝාතනයවීම ගැන නීතීඥ සංගමයෙන් නිවේදනයක්

ඌරුජුවා සහ කොස්ගොඩ තාරක යන සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් දෙදෙනා ඝාතනය වීම දැඩි ලෙස හෙළා දකින බව ශ්‍රී…