කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්

සායන සදහා සහභාගිවීම සදහා දුරකතනය ඔස්සේ දිනයක් වෙන්කර ගන්නා ලෙස කොළඹ ජාතික රෝහල දැනුම් දෙයි. රටතුළ…